การวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ “มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” ผนวกกับปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น “ศูนย์รวมทางความคิด เป็นสติปัญญาของสังคม ยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา”  จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นการเฉพาะ หลายหน่วยงาน  อาทิเช่น  สำนักบริหารการวิจัย  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง จำนวน 25 ศูนย์วิจัย  กลุ่มวิจัย จำนวน 20 กลุ่ม  และเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการจัดตั้งกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีกองทุนอื่นๆอีกหลายกองทุน
           นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความร่วมมือกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติกว่า 160 หน่วยงาน จาก 25 ประเทศทั่วโลก โดยได้แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร  เครื่องมือ ห้องทดลอง และองค์ความรู้ต่างๆ

ความโดดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความโดดเด่นด้านการวิจัยดังนี้

 • การแพทย์ การสาธารณสุข และสุขภาพเขตร้อน
 • การเกษตรและระบบฟาร์มเขตร้อน (สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพลุ่มน้ำโขง
 • ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
        มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดทิศทางการวิจัย ประเด็นการวิจัยที่ชัดเจนทั้งประเด็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยประยุกต์ที่เป็นความสำคัญของพื้นที่และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักวิจัยอย่างเป็นระบบตั้งแต่นักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง นักวิจัยอาวุโส การพัฒนาระบบกลไกสนับสนุน เครื่องมือวิจัยราคาแพง ศูนย์สัตว์ทดลอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
       นอกจากนี้ ได้จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น สถาบันยุทธศาสตร์  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์บริการวิชาการ  สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์  
ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       จากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย และการทุ่มเทในการทำงานของนักวิจัย เป็นระยะเวลา  กว่า 4 ทศวรรษ  ส่งให้ผลงานการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรากฏชัดเจน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดยลงานวิจัยหลายเรื่องได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  ดังนี้  การใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ   การใช้ประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชน  โดยแบ่งออกเป็น  3 ระดับ คือ  การพัฒนาในระดับชนบท  การพัฒนาในระดับจังหวัด หรือภูมิภาค  และ การพัฒนาอุตสาหกรรม
       การพัฒนาประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ในฐานะที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เมื่อปีพุทธศักราช 2553   การดำเนินภารกิจด้านการวิจัยจึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างนักวิจัยที่มีคุณธรรม และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  ลบภาพงานวิจัยบนหิ้ง  และที่สำคัญ ประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย ในแต่ละเรื่องนั้น ต้องสามารถตอบโจทย์ของสังคมได้อย่างแท้จริง

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยสร้างความโดดเด่นด้านการวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยของโลกในประเด็นดังต่อไปนี้

 • การแพทย์ การสาธารณสุข และสุขภาพเขตร้อน
 • อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
 • การบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบองค์รวม
 • คณิตศาสตร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
 • ความหลากหลายทางชีวภาพลุ่มน้ำโขง
 • ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า 6 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย
 • คลัสเตอร์วิจัยปัญหาสุขภาพจำเพาะในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารสุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คลัสเตอร์การบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบครบวงจร
 • คลัสเตอร์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คลัสเตอร์วิจัยน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
 • คลัสเตอร์วัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง

หน่วยงานด้านการวิจัย

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  จำนวน 31 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Tech)

1.      ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน

2.      ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.      ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

4.      ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน

5.      ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์

6.      ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

7.      ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

8.      ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9.      ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล

10.  ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

11.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน

12.  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

13.  ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ

14.  ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)

15.  ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม

16.  ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ

17.  ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)

1.      ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน

2.      ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

3.      ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร

4.      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

5.      ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส

6.      ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่

7.      ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯภายใต้โครงการตะวันฉาย

8.      ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศสภาวะและสุขภาพสตรี

9.      ศูนย์วิจัยพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ

10.  ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์

 

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (Human & Social)

1.      ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

2.      ศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

3.      ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มแม่น้ำโขง

4.      ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน

 

 

กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 40 กลุ่มวิจัย

รายชื่อกลุ่มวิจัย

คณะ

Link

1.      กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

คณะเกษตรศาสตร์

-

2.      กลุ่มวิจัยการปรับปรุงถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อคุณภาพเชิงอาหารสุขภาพ

คณะเกษตรศาสตร์

-

3.      กลุ่มวิจัยดินปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะเกษตรศาสตร์

-

4.      กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะเกษตรศาสตร์

-

5.      กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน

คณะเกษตรศาสตร์

-

6.      กลุ่มวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะเกษตรศาสตร์

-

7.      กลุ่มวิจัยการผลิตโคพื้นเมืองและกระบือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ

คณะเกษตรศาสตร์

-

8.      กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี

https://sites.google.com/site/bioh2kku/

9.      กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด

คณะเทคนิคการแพทย์

http://cvrg.kku.ac.th/home/

10.  กลุ่มวิจัยการพัฒนาความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิต

คณะเทคนิคการแพทย์

-

11.  กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน

คณะเภสัชศาสตร์

-

12.  กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

-

13.  กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะแพทยศาสตร์

http://home.kku.ac.th/stroke/

14.  กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณการ

คณะแพทยศาสตร์

http://epilepsy.kku.ac.th/

15.  กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

คณะแพทยศาสตร์

http://www.esrg.kku.ac.th/

16.  กลุ่มวิจัยเชิงสังเคราะห์ในการดูแลรักษาสุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์

-

17.  กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบประสาทมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะทันตแพทยศาสตร์

-

18.  กลุ่มวิจัยโรคอักเสบเรื้อรังของช่องปากและโรคทางระบบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์

-

19.  กลุ่มวิจัยไบโอฟิล์ม

คณะทันตแพทยศาสตร์

-

20.  กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

http://home.kku.ac.th/ldrg/

21.  กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://www.wesd.net/

22.  กลุ่มวิจัยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในการรวมตัวกลุ่มประชาคมอาเซียน

คณะวิทยาการจัดการ

-

23.  กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม

คณะวิทยาศาสตร์

-

24.  กลุ่มวิจัยเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

คณะวิทยาศาสตร์

-

25.  กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

26.  กลุ่มวิจัยเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

27.  กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

http://web.kku.ac.th/feat/vision.html

28.  กลุ่มวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา

คณะศึกษาศาสตร์

-

29.  กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการป้องกันโรคในปศุสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

-

30.  กลุ่มวิจัยการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

-

31.  กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน

วิทยาเขตหนองคาย

-

32.  กลุ่มวิจัยสารพิษในปศุสัตว์และสัตว์น้ำ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

-

33.  กลุ่มวิจัยไม้ผลสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์

-

34.  กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

http://aene.kku.ac.th/

35.  กลุ่มวิจัย HPV และ EBV กับการก่อมะเร็ง

คณะแพทยศาสตร์

-

36.  กลุ่มวิจัยพันธุศาสตร์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

-

37.  กลุ่มวิจัยการพัฒนาโมเดลเชิงระบบสำหรับอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

38.  กลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิตัล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

39.  กลุ่มวิจัยประสิทธิภาพพลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

40.  กลุ่มวิจัยภาวะกลืนลำบาก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์

 

   

 

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายมีจำนวนทั้งสิ้น 5 เครือข่าย ประกอบด้วย

       1. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์

       2. เครือข่ายโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตรศาสตร์

       3. เครือข่ายโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์

       4. เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (CEM) คณะศึกษาศาสตร์  

       5. เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย

·         ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. 

·         กองบริหารงานวิจัย

·         ศูนย์สัตว์ทดลอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

·         สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

·         สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

·         สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz