เปิดอาคารวิทยวิภาส อาคารใหม่คณะวิทยาศาสตร์ มข.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 429 ครั้ง
4 ธ.ค. 2562    Suchartt Dhepphuhkieo

              วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจัดหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

             “อาคารวิทยวิภาส” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒๔,๕๖๓ ตารางเมตร  (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสาม) ตารางเมตร สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคาร SC02  อาคารเก่าของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีอายุการใช้งานมากว่า ๔๐ ปี มีสภาพทรุดโทรม  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจำนวน ๔๙๕,๖๖๑,๐๐๐ บาท  (สี่ร้อยเก้าสิบห้าล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจำนวน ๒๔๗,๘๓๐,๕๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณจำนวน ๒๔๗,๘๓๐,๕๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน   ใช้เวลาในการก่อสร้าง รวม 3 ปี อาคารออกแบบจากแนวคิด “สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้” มีการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ เพื่อให้สามารถนำเอาพลังงานธรรมชาติมาใช้ในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

             “อาคารวิทยวิภาส” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และได้รับพระราชทานชื่ออาคาร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑  ทั้งนี้ชื่อ “อาคารวิทยวิภาส” หมายถึง “อาคารที่เป็นแหล่งความรุ่งเรืองของความรู้”  อาคารหลังนี้จะใช้ในการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการเรียนการสอนของสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น        

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »