พิธี “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่วนงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธี “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.
อ่าน 787 ครั้ง
3 ธ.ค. 2562    Preedee Sritrakul

          วันที่ 3 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  และส่วนงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ภายในหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธี “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในทุก ๆ ปี เพื่อสร้างความรู้สึกรำลึกถึงสถาบันที่ให้ความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา กระตุ้นเตือนในบทบาทหน้าที่ของความเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคมประเทศชาติ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศในสาขาต่าง ๆ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รอบ ท่ามกลางผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี คณาจารย์ และศิษย์เก่าที่มาร่วมในพิธี

          นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ากล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์เก่าเกียรติยศในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า มข. ปัจจุบันนี้นับ 200,000 ราย เราทุกคนมีการสืบทอดปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง เมื่อเราออกไปแล้วเราได้รับการปลูกฝังให้ทุกคนเป็นคนดี ออกไปรับใช้สังคม ประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า เหมือนรุ่นพี่ของเราที่มารับรางวัลในครั้งนี้ ทุกคนมีทั้งความสามารถ อุดมการณ์ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราเอาเป็นแนวทางในการออกไปรับใช้สังคมต่อไป” 

          ภายในงานยังได้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศในด้านต่างๆประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาชีพ ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านวิชาการ ด้านส่งเสริมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ด้านวิจัย รางวัลศรีกาลพฤกษ์  โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการมอบ สำหรับศิษย์เก่าดีเด่นและรางวัลศรีกาลพฤกษ์จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

          รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวปัจฉิมกถาเกียรติยศต่อผู้มาร่วมในพิธีความตอนหนึ่งว่า “ในวาระแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในวาระแห่งความปลื้มปิติยินดี และเป็นความภาคภูมิใจในชีวิต ถือเป็นความสำเร็จอันหน้าภาคภูมิใจ ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว บัณฑิตทุกท่านต้องมีการเตรียมความพร้อม ขยัน อดทน รับผิดชอบ มุ่งมั่น และต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้ออกไปรับใช้สังคม ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในคราวที่ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2501 ว่า การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้นเป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความสำเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นความสำเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี”

 

          ดร.เดชา ศิริภัทร ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์รุ่น 2 ศิษย์เก่าดีเก่นประจำปี 2562 ได้กล่าวขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าที่ได้คัดเลือกให้ผมได้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ สาเหตุที่ผมได้รับรางวัลในครั้งนี้คงเพราะผมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผมสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบัณฑิตทุก ๆ ท่านได้ ผมได้ทำงานกับชาวเกษตรกรนับ 30 ปี ในฐานะครูชาวนา เมื่อผมเกษียณอายุราชการแล้วผมก็ยังอุทิศตนเองเพื่อชาวไทยจนปัจจุบันนี้ ถึงปัจจุบันนี้ผมอายุมากแล้วแต่ผมอยากจะบอกทุกท่านว่า “ทุกคนไม่มีใครแก่เกินเรียน ไม่มีใครแก่เกินจะปรับปรุงตัวเอง และไม่มีใครแก่เกินจะทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง และสุดท้ายไม่มีใครแก่เกินจะทำความดี” เพราะรางวัลที่ผมได้รับในครั้งนี้ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นสิ่งที่ผมได้อุทิศตนที่จะทำความดีและชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสมอมา

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :: ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข.

ข่าว/ภาพ :: ปรีดี ศรีตระกูล
 

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” และ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ดร.เดชา ศิริภัทร มข. รุ่น 2 คณะเกษตรศาสตร์
2. รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2562 ด้านต่าง ๆ
2.1 ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ นายสมพงษ์ ปรีเปรม มข. รุ่น 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.2 ด้านวิชาชีพ ได้แก่ ดร.กฤษดา แสวงดี มข. รุ่น 16 คณะพยาบาลศาสตร์
2.3 ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ มข. รุ่นที่ 16 คณะเกษตรศาสตร์
2.4 ด้านวิชาการ ได้แก่ รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ มข. รุ่น 18 คณะสาธารณสุขศาสตร์
2.5 ด้านส่งเสริมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้แก่ รศ.ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง มข. รุ่นที่ 20 คณะเทคนิคการแพทย์
2.6 ด้านวิจัย ได้แก่ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ มข. รุ่น 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »