บูรณาการ 3 ศาสตร์ 6 คณะวิชา มข.เพื่อพัฒนาคนยุคใหม่ในศตวรรษที่21

บูรณาการศาสตร์ 3 ศาสตร์ 6 คณะวิชา มข. เพื่อพัฒนาคนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะ 3G Governance
อ่าน 411 ครั้ง
22 พ.ย. 2562    Jitludda Santa

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 2 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดี จาก 6 คณะวิชา รวม 3 ศาสตร์ คือ 1. สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยคณบดี รศ.ดร.วงศา เล้าหะศิริวงษ์  2. สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ โดยคณบดี รศ.ดร.ดรุณี โชติ คณะเทคโนโลยี โดยคณบดี รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณบดี ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย และ 3. สายสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ โดยคณบดี ผศ.กิตติบดี ใยพลู และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดย คณบดี รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ได้ตกลงร่วมกันพัฒนา “คนไทยยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21” ที่มีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ 1) มีความสามารถ “ต่อยอดอดีต” หรือมีความตระหนักรู้ในรากเหง้าทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย 2) มีจิตสำนึกสาธารณะ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการ “ปรับปัจจุบัน” เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับชีวิตของประชาชนต่าง ๆ และ 3) มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการสามารถ “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการนำเอาทฤษฎีความรู้ที่หลากหลาย มาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทย จนเกิดเป็น “นวัตกรรมสังคม” ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

การลงนาม MOU ครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือทางวิชาการของทั้งหกคณะ อย่างเป็นทางการ ที่ทั้งหกฝ่าย มีวิสัยทัศน์และจุดร่วมที่ตรงกัน คือ ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทางวิชาการ มีความเชื่อมโยงศาสตร์กันอย่างบูรณาการ พร้อมมุ่งพัฒนา และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรให้บังเกิดความหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และเอื้อประโยชน์แก่นักศึกษาในการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและโอกาสในการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะ การพัฒนา Smart citizen คนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 ร่วมกัน มุ่งปรับเพื่อเรียนรู้ ต่อยอดจากอดีต มาสร้างคุณค่าใหม่เพื่ออนาคต ด้วยการพัฒนา Governance based model of learning competency assessment เพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการอารมณ์ บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนสังคมและการสื่อสาร สร้างคุณค่าและนวัตกรรม และการบริหารจัดการงาน เพื่อการบริหารโอกาสให้ใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อองค์กร พร้อมเติมเต็ม ความรู้ท่ามกลางแนวโน้มโลกที่กำลังหมุนไป คือ จาก learner เป็น learning  จาก teacher  เป็น facilitator และการการแยกส่วนงาน เป็นองค์รวม เป็นต้น

ซึ่งคณะวิชาทั้ง 6 คณะ จะได้ร่วมกันพัฒนา Community Based Program ที่มีลักษณะ Competency Based Assessment ที่เน้นสมรรถนะใน 3 ระดับ หรือที่เรียกว่า สมรรถนะ 3G ได้แก่ G1= Self-Governance G2= Managerial Governance) และ G3 (Social Governance) ภายใต้ฐานคิดที่มี “Synergy is a bedrock of innovation for our nation” 

สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อความคุณภาพชีวิตของพลเมือง โดยภาคีเครือข่าย โดยทั้งหกสถาบัน ต่างมีความยินดีที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนความร่วมมือต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว  COLA KKU


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »