มข.จัดอบรมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562
อ่าน 365 ครั้ง
17 พ.ย. 2562    Piranut Aimthong

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และกล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

          รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี กล่าวว่า   “เมื่อเดือนเมษายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศไทยในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบต่อมวลมนุษยศาสตร์สูงเป็นอันดับหนึ่งตามพันธะ Sustainable Development Goals ของสหประชาชาติ โดยได้คะแนนสูงสุดด้านการส่งเสริมการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ทั้งในและต่างประเทศ และผสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั่วโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญของสถาบันวิจัยฯ ที่จะส่งเสริมให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมให้เกิดการประสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามพันธะ SDGs อย่างแท้จริง”

          โดยเวลา 09.30-12.00 น. เป็นการบรรยาย เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ จากนั้นเวลา 13:00 น. เป็นกิจกรรมการแนะนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการเปิดชั้นเรียน  และกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนตามกระบวนการการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย คุณครูไกรวุฒิ เทศประสิทธิ์ คุณครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง จังหวัดขอนแก่น และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโนนม่วง จำนวน 22 คน จากนั้นเวลา 16:00 น. เป็นการสรุปแนวคิดจากกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน
          และกิจกรรมในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น. กิจกรรมการประชุมกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 ห้องย่อย เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ และนำเสนอแผนการดำเนินงานตามโครงการ รวมถึงชี้แจงรายละเอียดของโครงการและแผนการดำเนินงาน

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูโรงเรียนในโครงการฯ รวมถึงศึกษานิเทศก์ และอาจารย์มหาวิทยาลัยเครือข่าย รวมทั้งสิ้นจำนวน 164 คน

 

 

ข่าว  พีรณัฐ เอี่ยมทอง

ภาพ  ไกรรัฐ มันหาท้าว ,ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »