บุคลากร COLA เปิดประสบการณ์ดูงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาคาร ณ สิงคโปร์

บุคลากร COLA เปิดประสบการณ์ดูงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาคาร ณ ประเทศสิงคโปร์
อ่าน 123 ครั้ง
15 พ.ย. 2562    Jitludda Santa

            วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย โดยได้สนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัย นายพิสิทธิ์  ถำวาปี บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมศาสตร์และดูงานออกแบบสถาปัตยกรรม ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งบุคลากรของวิทยาลัยรายดังกล่าวกำลังศึกษาอยู่ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 12 คน

             โดยหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคารที่ นายพิสิทธิ์  ถำวาปี  บุคลากรของวิทยาลัยกำลังศึกษาต่อ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาคาร ทั้งในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ประเทศสิงคโปร์เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาคารอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการนำองค์ความรู้จากสถาปัตยกรรมในพื้นที่ มาพัฒนาสู่นวัตกรรมอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อันมีกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมให้เข้ากับภูมิอากาศ ทั้งนี้สถาบันการศึกษามีส่วนอย่างมากที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าด้านวิทยาการนี้ ทางด้านการการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรและมีการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาคารควบคู่ไปกับการพัฒนางานวิจัย การดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งสอง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยมีโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อก้าวทันองค์ความรู้ในระดับสากลต่อไป

 

ภาพ  พิสิทธิ์  ถำวาปี

ข่าว จิตรลัดดา  แสนตา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »