มข. จับมือ วช.ฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อชุมชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อชุมชน
อ่าน 292 ครั้ง
30 ต.ค. 2562    Jiraporn Pratomchai

      เมื่อวันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อชุมชน โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในงาน  พร้อมด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ คณะเกษตรศาสตร์ ในการนี้มี คณาจารย์ นักวิจัย ร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล
      โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจํานวนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัฒกรรม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้จากการวิจัยเพื่อชุมชน และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนนําผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
       นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ดําเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมขึ้น โดยเริ่มจากการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและ คณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเครือข่ายให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศ ในการนี้จึงร่วมมือกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้น
       “ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลาง มากว่า 20-40 ปี  แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราพัฒนาเศรษฐกิจจากรายได้น้อย มาสู่ระดับรายได้มากขึ้น แต่ยังไม่สามารถยกระดับเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้  ในการแก้ปัญหาดังกล่าวสิ่งที่สำคัญประเด็นหนึ่ง คือ การพัฒนาศักยภาพของคน การสร้างนิสัยในการเรียนรู้  พร้อมปรับตัวเข้ากับโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำให้ คน และ ภาคธุรกิจนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในด้านต่างๆ และ  การส่งเสริมการวิจัยพัฒนา  ฉะนั้นการจัดโครงการในครั้งนี้ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของ คน  หรือ ทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัย  ให้เข้มแข็ง  สามารถเป็นอีกหนึ่งกลไลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง  ก้าวสู่ การเป็นประเทศ ที่มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ต่อไปในอนาคต
        รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบาย ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้นับว่าสนับสนุนนโยบายดังกล่าวโดยตรง เนื่องจากมหาวิทยาลัย มีความพร้อม ทั้งด้าน องค์ความรู้ และ บุคลากร เป็นการดีอย่างยิ่งที่จะได้นำสิ่งที่มี ไปพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศชาติ ต่อไป
         ทั้งนี้การฝึกอบรมมีกิจกรรมทั้งภาคบรรยาย การฝึกภาคปฏิบัติ  มีระยะเวลาในการ ฝึกอบรมทั้งสิ้น 3 วัน การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่1 จัดระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26พฤศจิกายน 2562

 

ข่าว/ภาพ รวิพร สายแสนทอง 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »