COLA ต้อนรับ นศ.จาก UNESA ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม

COLA KKU ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก UNESA ประเทศอินโดนิเซีย ขับเคลื่อนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอาเซียน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม 2 ประเทศ
อ่าน 309 ครั้ง
22 ต.ค. 2562    Jitludda Santa

        วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา เรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในโลกไร้พรมแดน จึงได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UNESA ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้มีนักศึกษาจาก UNESA มาแลกเปลี่ยนที่วิทยาลัยฯ จำนวน 7 คน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 -31 ตุลาคม 2562 นี้

       โดยในช่วงเช้าวันนี้ (22 ตุลาคม 2562) อาจารย์ ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร. อจิราภาส์ เพียรขุนทด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญณี แนรอท และ อาจารย์สุริยานนท์  พลสิม อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมต้อนรับ อาจารย์พี่เลี้ยง Heryanto Susilo, Vice Dean Student Affairs & Alumni และ Bambang Dibyo Wiyono อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ Universitas Negeri Surabaya (UNESA) พร้อมนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะศึกษาศาสตร์ Universitas Negeri Surabaya (UNESA) จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมอุดร ตันติสุนทร อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

       วัตถุประสงค์ในโครงการนี้ เป็นการขับเคลื่อนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย ในประเทศกลุ่มอาเซียน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมของวิทยาลัย ซึ่งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นจัดทำขึ้น ทั้งนี้ในระหว่างที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น นอกจากนักศึกษาจะได้เข้าศึกษาในชั้นเรียน โดยการเข้าร่วมเรียนกับนักศึกษาของวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับในความหลากหลาย ทางวิทยาลัยยังได้เล็งเห็นถึงการมีโอกาสไปทัศนศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในสถานที่จริง ที่จะถือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนิเซีย ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วย

 

ภาพ:  จิตรลัดดา  แสนตา

ข่าว:   เกวรี  แสงสว่าง


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »