สถาปัตย์ฯเตรียมสรรหาคณบดีสมัย 9 SWOT ทบทวนภารกิจ เดินหน้าอย่างเข้มแข็ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. จัดโครงการทบทวนภารกิจและจุดอ่อน จุดแข็งของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อการสรรหาคณบดี
อ่าน 396 ครั้ง
17 ต.ค. 2562    Jiraporn Pratomchai

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ ทบทวนภารกิจและจุดอ่อน จุดแข็ง ของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ประธานคณะทำงาน  กล่าวรายงาน โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมประมาณ  80 คน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562  ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
       เนื่องด้วยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นวันสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งคณบดี สมัยที่ 8 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในกระบวนการสรรหาคณบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 กำหนดให้คณะกรรมการประจำคณะ ทบทวนภารกิจ และจุดอ่อน จุดแข็งของคณะ เพื่อกำหนดแผนหรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม และคุณลักษณะตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรที่ดี และแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาของคณะ ก่อนผู้ที่ดำรงตำแหน่งคณบดีจะครบวาระอย่างน้อยหนึ่งร้อยยี่สิบวัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาคณบดี ได้รับทราบข้อมูลตามกระบวนการที่ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีการจัดกิจกรรมทบทวนภารกิจ และจุดอ่อน จุดแข็ง ขึ้น เพื่อสะท้อนสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และโอกาส ในการพัฒนาคณะในช่วงผู้จะดำรงตำแหน่งสมัยที่ 9 พ.ศ.2563–2567 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอกคณะ และให้เป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562-2566
       โดยภายในกิจกรรมในช่วงเช้า ทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมบรรยายเรื่อง “ทิศทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและความคาดหวังของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562-2566” ต่อจากนั้นเป็นการสะท้อนปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและความคาดหวังในการบริหารคณะในอนาคต โดย คณบดีคนปัจจุบันและอดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ท่าน โดยมี รศ.ธิติ เฮงรัศมี , รศ.วีรวรรณ ศีติสาร , ผศ.ดร. ทรงยศ  วีระทวีมาศ และ ผศ.ดร. มนสิชา เพชรานนท์
        ช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มบุคลากรเป็น 5 กลุ่ม โดยเป็นสายผู้สอนและสายสนับสนุน เพื่อเสนอจุดแข็งจุดอ่อน รวมถึงปัจจัยภายนอกองค์กรที่เป็นโอกาสในการพัฒนาหรือเป็นอุปสรรค์ต่อการดำเนินงาน หลังจากนั้นประธานโครงการได้สรุปผลการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ด้วยความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากทุกภาคส่วน คาดหวังว่าจะสามารถนำพาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งสู่วิสัยทัศน์คณะ คือ ออกแบบ สร้างสรรค์ นวัตกรรม ภายใต้ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี ท้องถิ่น แห่งลุ่มน้ำโขงและอาเซียนต่อไป

 

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

ภาพ : จักริน เงินทอง


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »