นศ.เทคนิคการแพทย์ มข.ชนะเลิศ คุณธรรม-จริยธรรมระดับชาติ

ชื่นชมยินดี นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มข.ชนะเลิศระดับประเทศ โล่รางวัล “นักศึกษาคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น”
อ่าน 567 ครั้ง
8 ต.ค. 2562    Jiraporn Pratomchai

      นางสาวอุดมพร จันทร์บุญ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ “นักศึกษาคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล  ซึ่งจัดโดยสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นสักขีพยาน การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัฒนาบุคลากร ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อเดือนกันยายน  ที่ผ่านมา 
      โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความประพฤติที่ดีงามเหมาะสม สำหรับการเป็นนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ที่พึงประสงค์ และเพื่อยกย่องนักศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ในเรื่องความพอเพียงการมีวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงมีจิตอาสาภายในงานมีกิจกรรมถอดบทเรียน “ต้นแบบการนำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในชีวิต” โดยนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลและในโอกาสเดียวกันได้มีเสวนาพิเศษ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวัย Gen Z” โดยรองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติมาบรรยาย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์จากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมพิธี
      สำหรับนางสาวอุดมพร จันทร์บุญ กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมนักศึกษาคุณธรรมคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเลขานุการสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้นำเชียร์ เทคนิคเชียร์ของคณะ มีผลการเรียนในระดับดีมาก ตลอดจนเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีอีกหลายประการ

 

ข่าว: คุรุศาสตร์
ภาพ: มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »