อาจารย์ COLA KKU ติวเข้ม เตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ COLA ติวเข้ม เตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์”
อ่าน 213 ครั้ง
27 ก.ย. 2562    Jitludda Santa

         วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งมีเป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในลำดับต้น ๆ ของประเทศ และของภูมิภาคเอเชีย บุคลากรที่มีบทบาทสำคัญต่อพันธกิจดังกล่าวคือคณาจารย์สายผู้สอน ด้วยความสำคัญดังกล่าว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ ดร.อจิรภาส์  เพียร์ขุนทด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์ประจำของวิทยาลัย ให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์” จัดโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกวีจุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มข. และระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 ณ และโรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จ.เลย  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในเชิงวิชาการของคณาจารย์  อันเป็นการสนับสนุนและขับเคลื่อนให้คณาจารย์ของวิทยาลัยมีความพร้อมในการขอตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น  โดยมีบุคลากรสายผู้สอน สายวิชาการ จากคณะหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 87 คน 

         ในโครงการนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งวิชาการ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับนนโยบาย กฎระเบียบ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอตำแหน่งวิชาการ ให้แนวทางในการเตรียมเอกสารสำหรับประเมินการสอน แนวทางในการเขียนตำรา/หนังสือและแนวทางในการทำวิจัยของแต่ละท่านในการเตรียมตัวเพื่อจะขอตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นเป็นลำดับ โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยงที่จะให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และมีกิจกรรมที่จะติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ มีตัวกระตุ้นให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 

 

ภาพ ดร.อจิรภาส์  เพียรขุนทด

ข่าว  จิตรลัดดา  แสนตา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »