กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 1. คณะเกษตรศาสตร์
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. คณะวิทยาศาสตร์
 4. คณะเทคโนโลยี
 5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 6. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 1. คณะพยาบาลศาสตร์
 2. คณะแพทยศาสตร์
 3. คณะเทคนิคการแพทย์
 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 5. คณะทันตแพทยศาสตร์
 6. คณะเภสัชศาสตร์
 7. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 1. คณะศึกษาศาสตร์
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 4. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5. คณะคณะนิติศาสตร์
 6. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 7. วิทยาลัยนานาชาติ
 8. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
 9. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)
 10. คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)
 11. คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
 12. บัณฑิตวิทยาลัย
 13. คณะเศรษฐศาสตร์

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz